Sennik, ciekawoski, dowiedz się więcej o śnie!
Portal Internetowy Nowej Generacji Duno.plSennik, znaczenie snów
Sobota, 24 sierpnia 2019 Bartosza, Jerzego, Maliny
  ARCHIWUM NEWSÓW
Wszystkie archiwalne wiadomości naszego serwisu.
Przeglądaj archiwum »
  REKLAMACiekawostki


Sen jest to stan czynno?ciowy o?rodkowego uk?adu nerwowego, cyklicznie pojawiaj?cy si? i przemijaj?cy w rytmie dobowym, podczas którego nast?puje zniesienie ?wiadomo?ci (por. ?wiadomy sen) i bezruch.

Przeciwie?stwem stanu snu jest stan czuwania.

D?ugo?? snu u zwierz?t znacznie si? ró?ni. U ?yraf wynosi on 2 godziny na dob?, a np. u nietoperzy 20 godzin na dob?. U niektórych zwierz?t (pingwiny, foki, delfiny) pó?kule mózgowe ?pi? na zmian?. Objawia si? to zamkni?ciem oka przez ?pi?ca pó?kul?. Foki ?pi? w ten sposób, ?eby wynurza? si? w celu zaczerpni?cia powietrza.

Podobnym do snu stanem jest hibernacja. Wiele zwierz?t przesypia niekorzystn? por? roku - sen zimowy w celu oszcz?dzania energii lub sen letni w czasie suszy.

Dobowe zapotrzebowanie na sen jest cech? indywidualn?. Badania przeprowadzone na ponad 1 milionie osób w Kalifornii wykaza?y, ?e wi?kszo?? osób ?pi 8-9 godzin na dob?, nast?pna du?a grupa osób ?pi 7-8 godzin. Zapotrzebowanie na sen jest cech? wrodzon?. Wska?nik umieralno?ci jest najni?szy u osób ?pi?cych 7-8 godzin na dob? i wzrasta zarówno u osób ?pi?cych d?u?ej jak i krócej.

Rytm snu reguluje st??enie melatoniny. Czas snu wi??e si? te? z preferowan? d?ugo?ci? doby, która jest inna dla ka?dego cz?owieka i na ogó? d?u?sza ni? 24 godziny. W eksperymentach, polegaj?cych na ca?kowitym odizolowaniu ludzi w pokojach bez okien, zegarów, telewizji, radia i telefonów, kiedy sami mogli sobie wybiera? moment zasypiania i wstawania, niektórzy badani funkcjonowali nawet w rytmie trzydziestu kilku godzin.

Sen dzieli si? na dwie fazy:

  • Sen o wolnych ruchach ga?ek ocznych (skrót: NREM – non-rapid eye movement); inne nazwy: sen powierzchniowy, sen g??boki, sen wolnofalowy. W fazie tej pojawiaj? si? fale Δ aktywno?ci elektrycznej mózgu. Ze wzgl?du na intensywno?? tych fal faza ta dzieli si? na 3 stadia.

  • Sen o szybkich ruchach ga?ek ocznych (skrót: REM – rapid eye movement); inne nazwy: sen paradoksalny. W tej fazie wyst?puj? najcz??ciej marzenia senne. W tej fazie jest ca?kowiete rozlu?nienie mi??ni, dlatego ?ni?cy o ruchu cz?owiek nie porusza si?.Sen przechodzi przez wszystkie fazy w cyklu oko?o 90 minutowym. Wraz z d?ugo?ci? snu:

-Spada udzia? najg??bszego stadium snu wolnofalowego (o najwi?kszej aktywno?ci fal Δ);

-Ro?nie czas trwania fazy REM, która pod koniec nocy zazwyczaj trwa oko?o 40 minut. Sen jest pami?tany, gdy przebudzenie jest w fazie REM.

Obiektywnym wska?nikiem bezsenno?ci jest krótki czas (lub brak) najg??bszego stadium snu wolnofalowego. Bezsenno?? cz?sto jest objawem nerwicy.

W czasie snu zmienia si? cz?stotliwo?? fal mózgowych. Zanikaj? szybsze rytmy beta i alfa, pojawiaj? si? wolniejsze rytmy theta i delta.

Wykorzystanie niektórych rejonów mózgu jest znacznie wi?ksze podczas snu ni? podczas czuwania.

Ewolucyjna rola snu w fizjologii nie jest dok?adnie znana. Z pewno?ci? podczas snu do równowagi wraca poziom neuroprzeka?ników, takich jak serotonina, noradrenalina. Jedna z hipotez t?umaczy te? marzenia senne jako efekt "porz?dkowania si?" pami?ci.

Sen jest niezb?dny do ?ycia i prawid?owego przebiegu procesów psychicznych. Ju? jedna nieprzespana noc obni?a sprawno?? psychofizyczn?. Brak snu przez d?u?szy czas powoduje szereg negatywnych efektów psychicznych i fizjologicznych:


  • Zaburzenia nastroju

  • Utrudnione skupienie uwagi

  • D?ugotrwa?a (ok. tygodnia) deprywacja (tj. pozbawienie) snu lub zaburzenia fazy REM mog? prowadzi? do stanów zbli?onych do psychozy, halucynacji (np. pacjent widzi ogie?, itp.), oraz stanów paranoidalnych. Zaburzenia fazy REM wyst?puj? tak?e przy alkoholizmie.

  • Upo?ledzenie aktywno?ci uk?adu immunologicznego – zaburzenia w liczbie bia?ych krwinek, upo?ledzenie aktywno?ci limfocytów w tym cytotoksycznych typu natural killer, które normalnie zwalczaj? nieprawid?owe komórki: zara?one wirusem lub zmienione nowotworowo.

  • Do?wiadczenia na szczurach pokaza?y, ?e kilka tygodni deprywacji snu prowadzi do ich ?mierci.


Rekordem d?ugo?ci czasu czuwania by? wyczyn zarejestrowany w Ksi?dze Rekordów Guinessa – mieszkanka RPA bez snu oby?a si? przez 283 godziny (ponad 11 dni). Znany jest te? przypadek Korea?czyka, który umar? z wycie?czenia po 86 godzinach bez snu ani jedzenia.

Deprywacja snu bywa wykorzystywana jako pewien rodzaj tortur. Oskar?ane o stosowanie tej techniki by?y KGB, wojska japo?skie w czasie II wojny ?wiatowej i armia brytyjska w stosunku do cz?onków IRA.

?ród?o: Wikipedia

  REKLAMA

  SONDA
Często śnisz?
Tak
Nie
Różnie to bywa
W ogóle nie śpię ;-)

Oddaj swój głos!
O nas | Reklama | Dla prasy | Kontakt | Regulamin
Serwis korzysta z plikow cookies. Dowiedz sie wiecej
Copyright © 2007-2009 Duno.pl Wszelkie prawa zastrzezone.